Zarządzanie Kosztami Logistyki

Szkolenia koszty

Zarządzanie Kosztami Logistyki

2-dn. - 16h lekcyjnych

Cele szkolenia

Szkolenie zawiera metody analizy i rozliczania kosztów logistyki z uwzględnieniem iejsca powstawania kosztów logistyki – MPK oraz sposoby kontroli kosztów – analizy odchyleń i dynamiki kosztów, omówienie rachunku kosztów logistyki i podstawowych modeli rachunku i kalkulacji kosztów. Przedstawiona zostanie również organizacja systemu zarządzania kosztami z elementami centrów zarządzania kosztami (Cost Center) oraz podstawowe systemy informacyjne i informatyczne wspomagające zarządzanie kosztami. Szkolenie zawiera również sposoby zarządzania kosztami produktu. W Części praktycznej ćwiczenia obejmują kalkulacje podstawowych działań logistycznych różnymi metodami.

 • Zapoznanie uczestników z metodyką i narzędziami wyodrębniania kosztów logistyki w przedsiębiorstwie, sposobami ich analizy i rozliczania.
 • Przedstawienie zasad prowadzenia rachunku kosztów w zarządzaniu operacyjnym logistyką i doskonalenie narzędzi realizacji niezbędnych do zastosowania rachunku w praktyce.
 • Prezentacja zasad i reguł organizacji systemu zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie oraz sposobów pomiaru efektywności i skuteczności systemów operacyjnych w kategoriach kosztowych.

Metryczka szkolenia

 • 22-23.02.2018
 • Poznań
 • 2-dn. - 16h lekcyjnych
 • A: 1300.00 PLN+ 23% VAT
 • B:1050.00 PLN+ 23% VAT

Rezerwuj on-line!
Analiza i rozliczanie kosztów logistyki
 • Ogólne wiadomości o kosztach logistyki
 • Miejsca powstawania kosztów logistyki – MPK
 • Koszt logistyki a zakładowy (wzorcowy) plan kont – ZPK
 • Analiza i kształtowanie kosztów na podstawie analiz kosztów operacyjnych w łańcuchu dostaw – w podsystemach zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji, magazynowania, transportu i spedycji
 • Koszty standardowe, normatywy kosztowe
 • Ekstrapolacja kosztów logistyki
 • Kontrola kosztów – analiza odchyleń i dynamiki kosztów
 • Metody rozliczeń i alokacji kosztów
Rachunek kosztów logistyki
 • Modele rachunku i kalkulacji kosztów
 • Koszty w zarządzaniu operacyjnym – koszty produktów, procesów i zasobów
 • Całkowity koszt produktu (DPC – Direct Product Cost)
 • Rachunek kosztów pełnych
 • Rachunek kosztów zmiennych
 • Rachunek kosztów działań (ABC – Activity-Based Costing), wycena obiektów kosztowych w łańcuchu dostaw, koszty procesów i działań nie tworzących wartości
 • Czas w rachunku kosztów inwestycji logistycznych
 • Pomiar efektywności i wskaźniki kosztów zarządzania operacyjnego
Organizacja systemu zarządzania kosztami
 • Struktury organizacyjne – centra zarządzania kosztami (Cost Center)
 • Budżet i procedury budżetowania w przedsiębiorstwie
 • Analiza odchyleń budżetowych na bazie kosztów normatywnych
 • Kontrola wykonania budżetów operacyjnych
 • Raporty zarządcze i operacyjne (analityczne) w logistyce
 • Systemy informacyjne i informatyczne wspomagania zarządzania kosztami
Zarządzanie kosztami produktu.
 • Strategie kosztowe i kształtowanie kosztów
 • Strategiczna Karta Wyników i zarządzania kosztami
 • Metodyka zarządzania kosztami działań (Activity-Based Management – ABM)
 • Analiza operacyjna zastosowania i wykorzystania decyzji kosztowych
Warsztaty:
 • kalkulacja kosztów gromadzenia i utrzymywania zapasów.
 • kalkulacja kosztu wytworzenia i ceny zbytu wyrobu,
 • kalkulacja kosztu sprzedaży według metodyki Analizy Kosztów Działań.

Nabyte umiejętności

Uczestnik po zajęciach powinien umieć: wyodrębniać koszty logistyczne z rachunku kosztów przedsiębiorstwa, zastosować sposoby obniżania tych kosztów, posługiwać się wskaźnikami kosztowymi w różnych obszarach logistyki, opracować i wykorzystać w praktyce procedurę wyodrębniania kosztów i ich prezentację.

Szkolenie kierowane jest do kierowników obszarowych logistyki, pracowników służby controllingu oraz osób zajmujących się kalkulacjami i budżetowaniem kosztów. Szkolenie zawiera metody analizy i rozliczania kosztów logistyki z uwzględnieniem iejsca powstawania kosztów logistyki – MPK oraz sposoby kontroli kosztów – analizy odchyleń i dynamiki kosztów, omówienie rachunku kosztów logistyki i podstawowych modeli rachunku i kalkulacji kosztów. Przedstawiona zostanie również organizacja systemu zarządzania kosztami z elementami centrów zarządzania kosztami (Cost Center) oraz podstawowe systemy informacyjne i informatyczne wspomagające zarządzanie kosztami. Szkolenie zawiera również sposoby zarządzania kosztami produktu. W Części praktycznej ćwiczenia obejmują kalkulacje podstawowych działań logistycznych różnymi metodami.

Polecamy również: