Reklamacje i Roszczenia Przewoźnika Drogowego i Spedytora

Szkolenia transport i spedycja

Reklamacje i Roszczenia Przewoźnika Drogowego i Spedytora

2-dn. - 16h lekcyjnych

Prezentacja praktycznych przykładów na drodze reklamacji i roszczeń w transporcie i spedycji, czyli celem szkolenia jest:

 • uniknięcie błędów w obsłudze reklamacji,
 • określenie kompleksowych założeń sprawnego dochodzenia roszczeń,
 • określenie zadań i odpowiedzialności poszczególnych osób funkcyjnych,
 • prezentacja standardów obsługi klienta w działalności transportowo – spedycyjnej,
 • zapoznanie z wymogami prawnymi dotyczącymi reklamacji i roszczeń w transporcie i spedycji.

Metryczka szkolenia

 • Poznań
 • 2-dn. - 16h lekcyjnych
 • A: 1300.00 PLN+ 23% VAT
 • B:1050.00 PLN+ 23% VAT

Uczestnicy rynku transportowo – spedycyjno- logistycznego i powiązania między nimi:
 • Rynek usług transportowo – spedycyjnych
 • Prawne aspekty prowadzenia działalności transportowo – spedycyjnej
Zasady odpowiedzialności zawarte w podstawowych aktach prawnych:
 • Ustawa – Prawo przewozowe
 • Ustawa o transporcie drogowym
 • Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów CMR
 • Ustawa o czasie pracy kierowców
 • Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne OPWS 2002
 • Kodeks Cywilny
 • INCOTERMS 2010
 • Umowa Przewozu i Umowa Spedycji
Podział odpowiedzialności:
 • Podział odpowiedzialności za towar – nadawcy, przewoźnika i odbiorcy ładunku
 • Odpowiedzialność przewoźnika z innych tytułów
 • Ustalenie odszkodowania zgodnie z prawem przewozowym
 • Limity odpowiedzialności i wysokości odszkodowania
 • Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności przewoźnika i spedytora
 • Odpowiedzialność w stosunku do zleceniodawcy oraz osób trzecich wynikających z OC Przewoźnika i Spedytora
 • Odpowiedzialność spedytora i umożliwienie zleceniodawcy dochodzenia roszczeń
Ryzyko szkód i roszczenia
 • Kiedy przechodzi ryzyko szkód w przesyłce – na nabywcę
 • Postępowanie w razie stwierdzenia uszkodzenia lub braku w przesyłce
 • Metodyka zarządzania kosztami działań (Activity-Based Management – ABM)
 • Reklamacje i roszczenia
 • Roszczenia i przedawnienie roszczeń
Zasady odpowiedzialności i składania reklamacji
 • Kto i na jakiej podstawie może składać reklamacje do przewoźnika?
 • Prawidłowy sposób składania reklamacji i rozstrzygania sporów
 • Reklamacje, prawo zastawu i zatrzymania
 • Odszkodowania i ich wysokości

Nabyte umiejętności

Uczestnik zdobędzie niezbędną wiedzę z zakresu rozwiązywania najczęstszych problemów związanych z reklamacjami, roszczeniami i ubezpieczeniami frachtów.

Dla kadry zarządzającej transportem, spedycją i osób funkcyjnych odpowiedzialnym za obsługę roszczeń i reklamacji w transporcie i spedycji.

Polecamy również: