Spedycja i Transport w Transakcjach Krajowych i Międzynarodowych

Szkolenia transport i spedycja

Spedycja i Transport w Transakcjach Krajowych i Międzynarodowych

2-dn. - 16h lekcyjnych

Cel główny szkolenia

Prezentacja praktycznych rozwiązań w transporcie i spedycji, popartych przepisami prawnymi

Cele szczegółowe szkolenia

 • uniknięcie błędów w zarządzaniu transportem i działalnością spedycyjną,
 • określenie kompleksowych założeń sprawnego funkcjonowania transportu i spedycji,
 • określenie uwarunkowań wpływających na sprawność procesów transportowych,
 • podejmowanie decyzji w zakresie zarządzania transportem i spedycją,
 • określenie zadań i odpowiedzialności poszczególnych osób funkcyjnych,
 • prezentacja standardów obsługi klienta w działalności transportowo – spedycyjnej,
 • zapoznanie z wymogami prawnymi dotyczącymi transportu i spedycji,
 • określenie struktury i wielkości kosztów transportu w przedsiębiorstwie,
 • planowanie czasu pracy kierowcom i załogom.

Metryczka szkolenia

 • 15-16.11.2017
 • Poznań
 • 2-dn. - 16h lekcyjnych
 • A: 1300.00 PLN+ 23% VAT
 • B:1050.00 PLN+ 23% VAT

Rezerwuj on-line!
Prowadzenie działalności transportowo – spedycyjnej
 • Ustawa o transporcie drogowym
 • Kryteria dostępu do zawodu przewoźnika i spedytora
 • prawne aspekty prowadzenia działalności transportowo – spedycyjnej
 • Spedytor w procesie planowanie przewozów zgodnie z konwencją AETR(ćwiczenie praktyczne)
 • czas jazdy dzienny, tygodniowy, dwutygodniowy, przerwy w prowadzeniu pojazdu, odpoczynek dzienny, tygodniowy,
 • Uczestnicy rynku transportowo – spedycyjno- logistycznego i powiązania między nimi
 • Koszty i ceny w transporcie
 • Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne – wersja 1995 i 2002 (zakres i podstawy stosowania, Konsekwencje stosowania OPWS 2002)
 • Spedytor w organizacji procesów przewozowych zgodnych z Certyfikatem Bezpiecznego Dostawcy AEO
Warunki dostaw – INCOTERMS 2010
 • Zastosowanie INCOTERMS w handlu zagranicznym: w eksporcie i imporcie
 • INCOTERMS 2010 a ubezpieczenia
 • INCOTERMS 2010 a umowa przewozu i umowa spedycji
Ubezpieczenie w transporcie międzynarodowym
 • Rodzaje / podział ubezpieczeń: OCP (przewoźnika), CARGO (ładunku) i OCS (spedytora) – specyfika, różnice, pułapki
 • Ryzyko związane z transportem towarów
 • Praktyczne wskazówki dla osób korzystających z ochrony ubezpieczeniowej i ewentualnych poszkodowanych – likwidacja szkód.
Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów CMR
 • Ustawa Prawo przewozowe i Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów – CMR (zakres stosowania, podstawowe różnice)
 • List przewozowy CMR i jego funkcje
 • Jak poprawnie wypełnić list przewozowy CMR
Odpowiedzialność przewoźnika drogowego i spedytora w przewozach krajowych i międzynarodowych ustawa prawo przewozowe i kodeks cywilny
 • Zakres stosowania
 • Pojęcie osoby uprawnionej
 • Podstawowe czynności, prawa i obowiązki: nadawcy, przewoźnika i odbiorcy ładunku
 • Relacje przewoźnika i spedytora z „osobą uprawnioną”
 • Podział odpowiedzialności za towar – nadawcy, przewoźnika i odbiorcy ładunku
 • Odpowiedzialność przewoźnika z innych tytułów
 • Kto i na jakiej podstawie może składać reklamacje do przewoźnika?
 • Prawidłowy sposób składania reklamacji i rozstrzygania sporów
 • Ustalenie odszkodowania w Prawie przewozowym

Nabyte umiejętności

Uczestnik zdobędzie niezbędną wiedzę z zakresu zarządzania procesami transportowo – spedycyjnymi jak również rozwiązywania najczęstszych problemów związanych z roszczeniami i ubezpieczeniami frachtów.

Dla kadry zarządzającej transportem, spedycją i osób funkcyjnych odpowiedzialnym za planowanie i realizację procesów transportowo – spedycyjnych.

Polecamy również: