Zarządzanie logistyczne magazynami

Szkolenia ogólnologistyczne

Zarządzanie logistyczne magazynami

2-dn. - 16h lekcyjnych

W trakcie szkolenia zostaną przedstawione podstawy funkcjonowania magazynów we współczesnych systemach logistycznych przedsiębiorstw, uwarunkowania kosztowe takiego funkcjonowania ze szczególnym uwzględnieniem kosztów obsługi zapasów. W zakresie szkolenia znajdą się również zasady funkcjonowania procesu magazynowego ze sposobami jego optymalizacji oraz dokumentowania obrotów magazynowych. W części praktycznej będzie możliwość dokonania kalkulacji niezbędnej przestrzeni na potrzeby składowania, naliczenia zasobów ludzkich i sprawdzenie kosztu realizacji poszczególnych czynności magazynowych.

Cele szkolenia:

 • zapoznanie uczestników szkolenia z podstawami teorii logistycznego zarządzania gospodarką magazynową oraz istotą i uwarunkowaniami tego zarządzania w warunkach gospodarki rynkowej,
 • przedstawienie uwarunkowań kosztowych gospodarki magazynowej oraz możliwościami optymalizacji tych kosztów,
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się miernikami oceny gospodarki magazynowej i gospodarki zapasami w przedsiębiorstwie.

Metryczka szkolenia

 • 19-20.10.2019
 • Poznań
 • 2-dn. - 16h lekcyjnych
 • A: 1450.00 PLN+ 23% VAT
 • B:1150.00 PLN+ 23% VAT

Rezerwuj on-line!
Magazyn jako element systemu logistycznego przedsiębiorstwa
 • istota magazynu i gospodarki magazynowej,
 • miejsce magazynu w przepływie materiałów w przedsiębiorstwie,
 • znaczenie magazynu w systemie zabezpieczenia potrzeb materiałowych,
 • rodzaje magazynów i ich klasyfikacje według różnych kryteriów,
 • wyposażenie magazynowe do składowania i przemieszczania ładunków,
 • paleta jako uniwersalne narzędzie transportowo – magazynowe,
 • postępowanie z europaletami w gospodarce magazynowej,
 • koszty magazynowe.
Elementy kosztowe w zarządzaniu zapasami
 • koszty gromadzenia, utrzymywania (zamrożonego kapitału, składowania, deprecjacji zapasu), braku zapasów,
 • zależności kosztowe w zarządzaniu zapasami,
 • metody optymalizacji kosztów zapasów.
Operacje magazynowe w procesie logistycznym
 • przyjmowanie dóbr (przyjęcie ilościowo – jakościowe dostawy),
 • składowanie materiałów (organizacja składowania, rozmieszczenie dóbr w magazynie, obsługa i konserwacja zapasów),
 • kompletacja dostaw – metody i sposoby kompletowania wydań z magazynu,
 • wydawanie towarów z magazynu,
 • transport wewnątrz magazynowy,
 • kontrola i przegląd zapasów.
Dokumentowanie obrotów magazynowych
 • dokumentowanie przyjęć zewnętrznych i wewnętrznych,
 • dokumentowanie przesunięć wewnętrznych,
 • dokumentowanie wydań z magazynu,
 • obieg dokumentacji magazynowej,
 • zasady prowadzenia inwentaryzacji majątku w magazynie,
 • odpowiedzialność materialna i służbowa pracowników magazynowych.
Optymalizacja pracy magazynu
 • podstawowe systemy i podsystemy informatyczne w gospodarce magazynowej i ich zastosowanie w pracy magazynu (WMS),
 • zastosowanie systemów kodowania towarów w obrocie magazynowym (kody kreskowe, magnetyczne i radiowe),
 • automatyczna identyfikacja towarów – systemy kodowania dokumentów (EDI),
 • możliwość zastosowania sposobów oceny poziomu i struktury zapasów (analiza ABC, wskaźniki rotacji, wskaźniki pokrycia, ocena poziomu zapasów rotujących i zapasów bezpieczeństwa),
 • wykorzystanie analiz typu ABC do rozmieszczenia zapasów w przestrzeni magazynowej,
 • sposoby kalkulacji kosztów magazynowych i ich optymalizacja (koszty utrzymania przestrzeni magazynowej, koszty transportu, koszty zapasów.
Ćwiczenia praktyczne – warsztaty
 • przeprowadzenie analizy wielkości i struktury zapasów metodą ABC w celu zaplanowania rozmieszczenia towarów w magazynie zgodnie z zasadą minimalnych kosztów i nakładu pracy,
 • organizacja gospodarki magazynowej oraz przestrzeni magazynu dla potrzeb utrzymywania zapasów,
 • zasady i uwarunkowania podejmowania decyzji typu „Make or Buy” (outsourcing magazynowy),
 • kalkulacje zapotrzebowania na zasoby przy danych wielkościach obrotu magazynowego i przyjętym Poziomie Obsługi Klienta.

Nabyte umiejętności:

 • uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności kalkulacji kosztów magazynowania oraz sposobów ich optymalizacji,
 • prezentowane narzędzia zarządzania gospodarką magazynową i organizacji pracy magazynu będą dostosowane do zasad zarządzania łańcuchem dostaw, co pozwoli szkolonym na szybszą ich adaptację w warunkach swojej firmy,
 • udowodnione zostaną podstawowe zależności kosztowe między zmieniającym się popytem, strukturą utrzymywanych zapasów, możliwościami dostawców a wpływem tych uwarunkowań na poziom kosztów i efektów przedsiębiorstwa.

Szkolenie kierowane jest do kierowników magazynów, kierowników zmian oraz brygadzistów w magazynach.

Polecamy również: