Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem - poziom Junior - On-Line

Kursy - Certyfikat ELA

Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem - poziom Junior - On-Line

80 godzin lekcyjnych w trybie on-line
Nowa edycja kursu WIOSNA 2024 prowadzona wg nowych procedur certyfikacyjnych ELA (European Logistics Association) obowiązujących od 2021 roku.

Jedyny w Polsce kurs akredytowany przez ELA (European Logistics Association), oferowany dla przedsiębiorstw i uczestników indywidualnych wg nowych procedur certyfikacyjnych ELA obowiązujących od 2021 roku.
ELA skupia 23 europejskie krajowe stowarzyszenia logistyczne w tym Polskie Towarzystwo Logistyczne.

Cel kursu
Celem kursu jest przekazanie podstawowej wiedzy wg. najlepszych europejskich standardów z zakresu praktycznego zastosowania logistyki w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa oraz przeprowadzenie procesu certyfikacji na poziomie ELA Junior (EJLog).

Kurs kierowany jest do osób operacyjnie zajmujących się logistyką, posiadających min. wykształcenie średnie.

EJLog - European Junior Logistician jest certyfikatem ELA potwierdzającym operacyjne kompetencje zawodowe osób zajmujących się logistyką, zgodnym z Europejskimi Ramami Kwalifikacji Certyfikacja logistyków dokonywana jest przez Narodowe Centrum Certyfikacji (NCC) znajdujące się w Wyższej Szkole Logistyki, mające statut Krajowej Jednostki Certyfikującej Europejskiego Towarzystwa Logistycznego (National Certification Board European Logistics Association).

Certyfikat ESLog nadawany imiennie przez ELA jest cenionym w Europie dokumentem potwierdzającym kompetencje logistyczne jego posiadacza.

Całkowita cena kursu dla jednego uczestnika – 6 920 PLN netto + 23% VAT obejmuje:

 • Cenę szkolenia jednego uczestnika - 3 950 PLN netto + 23% VAT
 • Cenę certyfikacji jednego uczestnika – 2 970 PLN netto + 23% VAT
 • Cena szkolenia określona na 2023 r. obejmuje: 80 godz. lekcyjnych w trybie on-line, świadectwo ukończenia kursu, materiały szkoleniowe elektroniczne, konsultacje trenera zdalne.

  Cena certyfikacji określona na 2023 r. obejmuje opłaty za: przeprowadzenie 5 egzaminów, Końcowe Postępowanie Kwalifikacyjne prowadzone przez CNN, wydanie Certyfikatu ELA.

  Miejsce kursu: INTERNET - Ms Teams - link zostanie przesłany uczestnikowi po podpisaniu umowy.

  UWARUNKOWANIA

  1. Warunkiem uruchomienia kursu jest udział w nim min. 6 uczestników.
  2. Zgłoszenia na kurs należy dokonywać za pomocą formularza Rezerwacji kursu dostępnego na stronie internetowej CEL - https://cel.jms.pl/rezerwacja
  3. Potwierdzenie uruchomienia kursu otrzymują Rezerwujący mailowo, po zgromadzeniu minimalnej liczby kandydatów.
  4. Opłatę za szkolenie i proces certyfikacji należy uiścić w maksymalnie dwóch ratach:
   rata pierwsza (koszt szkolenia) – przed przystąpieniem do kursu.
   rata druga (koszt certyfikacji) – przed przystąpieniem do procesu certyfikacji.
  5. Ukończenie szkolenia poświadczone jest Świadectwem Centrum Edukacji Logistycznej.
  6. Certyfikacja kompetencji logistycznych na poziomie ELA Junior jest niezależna od szkolenia.
  7. Oferta jest ważna do końca 2023 r.

  Metryczka szkolenia

  • Poznań
  • 80 godzin lekcyjnych w trybie on-line
  • A: 3950.00 PLN+ 23% VAT

  Ramowy program kursu
  5 modułów kształcenia logistycznego ujęto w 4 blokach tematycznych.

  BLOK I. OBSŁUGA KLIENTA W UJĘCIU PROCESÓW BIZNESOWYCH
  Moduł 1 - Business principles (Podstawy biznesu)
  Moduł 2 - Customer Service (Obsługa klienta).

  BLOK II. MAGAZYNOWANIE
  Moduł 3 – Warehausing (Zarządzanie magazynem).

  BLOK III. ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW
  Moduł 4 - Supply chain & logistics design (Projektowanie łańcuchów dostaw)

  BLOK IV. PRZYGOTOWANIA DO EGZAMINÓW EJLOG
  Moduł 5 - Repetytorium.

  Bloki tematyczne są zgodne z wytycznymi procesu certyfikacji EJLog i przygotowują uczestników do zdania 5 egzaminów w procesie certyfikacji na poziomie ELA Junior.

  Program kursu Zarządzanie Logistyczne Przedsiębiorstwem na poziomie JUNIOR jest ściśle związany z wymogami Jednostki Certyfikującej Europejskiego Towarzystwa Logistycznego. Trenerzy Centrum Edukacji Logistycznej dostosowują treści szkolenia do warunków biznesowych zmieniającego się rynku. Treści programowe każdego z podstawowych modułów wraz z określeniem proponowanej liczby godzin jego realizacji oraz stosowanych technik dydaktycznych przedstawiono w tabeli.

  Treści programowe podstawowych modułów szkoleniowych – poziom Junior wraz ze sposobem ich realizacji.

  Moduł Business Principles (Podstawy Biznesu)
  czas trwania: 10 godzin szkoleniowych

  Forma realizacji modułu szkoleniowego: warsztaty, metody przypadków, metody aktywizujące, ćwiczenia praktyczne
  • Podstawy zarządzania finansami, w tym: wpływ zarządzania zapasami na sytuację finansową przedsiębiorstwa, analiza P&L, zarządzanie kapitałem pracującym, obliczanie NPV, podstawy zarządzania strategicznego, analiza strategiczna przedsiębiorstwa
  • Elementy analizy finansowej w tym takie zagadnienia jak: EBIT, EBITDA, przychód, rozchód, deprecjacja, amortyzacja, ROI, RONA, zysk, kapitał pracujący, podatki)
  • Kalkulacja kosztów zapasów magazynowych w tym: niekapitałowe koszty utrzymywania zapasów, koszty utrzymania zapasu, koszty starzenia się produktów, koszty ubezpieczeń i strat magazynowych, podatki, koszty kapitałowe, wartość zapasu w czasie
  • Warunki płatności w relacjach z dostawcą i odbiorcą, w tym: monitorowanie procesu płatności, wskaźnik DSO, wskaźnik DPO
  • Zarządzanie efektywnością i wydajnością, w tym: banchmarking wewnętrzny i zewnętrzny, cel poprawy wydajności, ciągłe doskonalenie procesów, best practise, mierniki i sposoby pomiaru efektywności i wydajnością
  • Instrumenty strategii marketingowej w tym wykorzystanie metody 4P w planach marketingowych
  • Określenie związku między poprawą wyniku, a ulepszeniami łańcucha dostaw, w tym cele, zasoby i sposoby pomiaru wpływu usprawnień na wynik przedsiębiorstwa
  • Planowanie ścieżek kariery (własnej i zarządzanego zespołu), w tym plan i cele rozwoju kariery, analiza umiejętności i kompetencji wlanego i podległego zespołu, zasady ciągłego doskonalenia, kluczowe wskaźniki rejestracji efektów pracy, oceny możliwości i potrzeb organizacji w zakresie zasobów ludzkich
  • Zasady funkcjonowania w zespołach wielofunkcyjnych, w tym: definicja kontekstu organizacyjnego, wyznaczenie misji, dopasowanie funkcjonalne zespołu, rola i odpowiedzialność lidera zespołu i jego poszczególnych członków, trening zespołowy, system nagród i procesy integracyjne zespołu, realizacja i podział zadań w zespole
  • Podstawy komunikacji interpersonalnej lidera, w tym: komunikacja werbalna i niewerbalna, metody prezentacji celów i pomysłów, komunikacja pisemna oraz z wykorzystaniem współczesnym komunikatorów – e-mail, SMS, poczta, fora dyskusyjne itp., dostosowanie stylu komunikacji do odbiorcy
  • Zarządzanie zmianą w organizacji, w tym: osim kroków John P. Kottera, pięcioetapowy model Kublera-Rossa Model przejściowy mostu, krzywa adaptacji technologii Rogera, Model ADKAR firmy Prosci, zasady wprowadzeni zmian w organizacji, pokonywania przeszkód, wzmocnienia działania oraz utrzymania wprowadzonych zmian
  • Zasady podejmowania skutecznych decyzji, w tym: wyznaczanie celów i priorytetów, dobór członków zespołu, analiza ryzyka i konsekwencji podjętych decyzji
  • Zasady organizacji spotkań zarządczych, w tym: ustalenie celów spotkania, pisemny porządek obrad, określenie celów spotkania, zasady zarządzania czasem spotkania jako lider spotkania, zarządzanie konfliktem i określanie listy czynności do wykonania po spotkaniu
  • Kierowanie zespołem, w tym: cechy skutecznego przywódcy, skuteczna komunikacja i monitorowanie wydajności prac zespołu, elementy motywacji finansowej i pozafinansowej zespołu do podejmowania wyzwań, delegacja obowiązków w zespole
  Moduł Customer Service (Obsługa klienta)
  Czas trwania: 10 godzin szkoleniowych

  Forma realizacji modułu szkoleniowego: warsztaty, metody przypadków, metody aktywizujące, ćwiczenia praktyczne
  • Etapy i znaczenie procesu obsługi klienta, w tym: obsługa klienta jako proces, elementy przedtransakcyjne, polityka obsługi klienta, procedura zwrotów i alokacji produktów, elementy transakcyjne, zapas jako wskaźnik obsługi klienta, wybór środka transportu i dostawy oraz ustalenie procedur realizacji zamówień, obsługa potranzakcyjna klienta i produktu
  • Jakość obsługi klienta i możliwości jej pomiaru, w tym: istota jakości obsługi, pomiar jakości obsługi klienta, mierniki jakości obsługi i ich interpretacja, liczba zamówień całkowicie zaspokojonych, liczba dostarczonych linii, liczba sztuk w całości dostarczonych zamówień, wartość zamówienia w całości dostarczonego, rozumie realizację zamówień i pomiar OTIF
  • Wdrożenie strategii obsługi klienta, w tym: zarządzanie relacjami z klientami (CRM), poprawa interakcje i zaangażowanie klientów, automatyzacja sił sprzedaży (SFA), automatyzacja marketingu, obsługa i wsparcie klienta, zarządzanie partnerami, zarządzanie marketingowe w przedsiębiorstwie, rozwiązania i funkcjonalność CRM, cechy i funkcje do zaawansowanego raportowania i analiz
  • Wielokanałowa komunikacja z klientem, w tym: skuteczna komunikacja telefoniczna, poprzez Internet i intranet, czat, e-mail i aplikacje mobilne
  Warehauosing (Zarządzanie magazynem)
  Czas trwania: 10 godzin szkoleniowych

  Forma realizacji modułu szkoleniowego: warsztaty, gry symulacyjne, metoda przypadków, metody aktywizujące, ćwiczenia praktyczne
  • Kluczowe wyzwania w zarządzaniu magazynem, w tym: redukcja kosztów przy jednoczesnej optymalizacji obsługi klienta, skracanie czasu realizacji procesów magazynowych, obsługa zamówień wielokanałowych i małych zamówień, analiza wahań popytu i czas cyklu życia produktu, zarządzanie wydajnością procesu magazynowania, magazyn w funkcji zielonej logistyki, analiza danych logistycznych
  • Istota procesów magazynowych, w tym: analiza procesu przyjęcia, składowania kompletacji, wydania, uzupełniania zapasów magazynowych, zbieranie i pakowania, dodatkowe usługi w magazynie zwieszające wartość (VAL), proces cross-docku, obsługa reklamacji i zwrotów, metody inwentaryzacji
  • Strategie i metody kompletacji zamówień, w tym: człowiek do towaru, towar do człowieka, pick to order, cluster picking, batch picking, zone picking, wave picking, automatyczne pickowanie, paper pick, pick by label, scanning, pick by Voice, zastosowanie RFID, pick by light
  • Infrastruktura w magazynie, w tym: charakterystyka wyposażenie do transportu (przenośniki, dźwigi, wózki widłowe), sprzętu do pozycjonowania, sprzętu do formowania ładunku jednostkowego (sprzęt używany do ograniczania materiałów, aby mogły zachować ich integralność), sprzętu do przechowywania, sprzętu do identyfikacji i kontroli
  • Zasady projektowania layout magazynu, w tym: zasady projektowania, optymalnie wykorzystanie przestrzeni i optymalizacja kosztów operacyjnych, minimalizacja ruchu, bezpieczna realizacja procesów magazynowych, dobór typu i procesu magazynowego do potrzeb, dobór systemu przechowywania oraz wyposażenia magazynu do zdefiniowanego celu, sposoby wizualizacji projektu magazynu, dobór przepływu protego, u-kształtnego lub przelotowego magazynu
  • Organizacja inwentaryzacji stanów magazynowych, w tym: metody i narzędzia korelowania zapisów na kontach ze stanem faktycznym przeciwdziałaniu nieprawidłowościom, etapy i częstotliwość przeprowadzania procesu inwentaryzacji, istota inwentaryzacji ciągłej, ustalenie i wyjaśnienie przyczyn strat i rozbieżności, proponowanie sposobów rozliczania różnic inwentaryzacyjnych, wdrażanie działań naprawczych
  • Optymalizacja procesu pakowania towaru przed wysyłką, w tym: powody pakowania towaru, ochrona towaru, łatwość obsługi procesu, kryteria wyboru rodzaju opakowania, wymagany okres konserwacji, w aga i objętość, wymagania dotyczące etykietowania, przepisy prawne w zakresie pakowania, standaryzowane opakowania do przesyłek lotniczych – ULD
  • Zasady przechowywania towarów niebezpiecznych, w tym: uzyskiwanie i przekazywanie informacji o towarach niebezpiecznych (TN), prawidłowe oznakowanie TN, Dostępność Karty Charakterystyki Substancji, kontrola i eliminacja ryzyka składowania TN, ogólne zasady szkolenia pracowników obsługujących TN, izolacja i zasady składowana TN, dokumentacja związana ze składowaniem TN, zasady BHP i ochrony pracowników obsługujących TN, prawidłowe oznakowanie stref TN
  • Rolę dostawców usług logistycznych, w tym: świadczone usługi, magazynowania, transport międzynarodowy, dystrybucja i fullfilment, usługi o wartości dodanej, koszty usług logistycznych, rola operatora logistycznego w integracji i wdrażania innowacyjności w łańcuchu dostaw, współpraca z operatorem logistycznym od 1 do 5 PL
  • Istota i zadania procedur bezpieczeństwa magazynowego, w tym: metody identyfikacji zagrożeń, ocena ryzyka i planowanie środków ostrożności, wdrożenie ustaleń i komunikacja z zespołem, aktualizacja standardów procedur bezpieczeństwa
  • Funkcjonalność WMS, w tym: podstawowy cel WMS (w obszarze przyjęć, składowania, kompletacji i wydań), elastyczność sytemu WMS, podstawowe parametry zaimplementowane w WMS, kluczowe dane systemów WMS
  Moduł Supply Chain and Logistics Design (Projektowanie Łańcuchów Dostaw)
  Czas trwania : 10 godzin szkoleniowych

  Forma realizacji modułu szkoleniowego: warsztaty, metody przypadków, metody aktywizujące, ćwiczenia praktyczne
  • Relacje trade-off w łańcuchu dostaw, w tym: poziom obsługi vs koszty, elastyczność vs zapasy, zwiększenie elastyczności łańcucha dostaw, potencjał produkcyjny, wielkości partii, dostawy w łańcuchu dostaw, czas realizacji, zapasy buforowe w łańcuchu dostaw
  • Łańcuch wartości, w tym: zakres działań i procesów dodających wartości produktowi lub usługi, koncepcja łańcucha wartości, projektowanie produktów i usług, dostawa i sprzedaż, warunki ciągłego doskonalenia łańcucha wartości, ocena wartości działań oraz sposobów ulepszenia łańcucha wartości
  • Wpływ zmienności popytu na łańcuch dostaw, w tym: logika zmienności popytu wraz ze zmianą położenia w łańcuchu dostaw, istota zmian popytu na wielkość zamówień składanych w łańcuchu dostaw, efekt oscylacji w łańcuchu dostaw, efekt byczego bicza (Forrestera) na przykładzie gry piwnej
  • Koncepcja Lean management, w tym: kluczowe zasady koncepcji, wartość zdefiniowana z perspektywy klienta, przepływ, zrozumienie procesu i usuwanie przeszkód, które nie dodają wartości, push-pull różnice w podejściu, responsywność jako umiejętność reagowania na zmiany, logika ciągłe udoskonalanie procesu, eliminacja marnotrawstwa (odpadów, nadprodukcji, oczekiwania, zbędnego transportu, zapasów, zbędnego ruchu, wadliwych części, niewykorzystanych talentów)
  • Kalkulacja całkowitego kosztu łańcucha dostaw, w tym: koszty zarządzania zamówieniami, koszty gromadzenia zapasów, koszty utrzymania zapasów, koszty finansowania i planowania związane z łańcuchem dostaw, całkowite koszty IT związane z łańcuchem dostaw
  • Istota Systemów Zarządzania Jakością, w tym: dokumentacja procesów zarządzania jakością, certyfikacja zgodnie z normami ISO, redukcja niezgodności, prawidłowa reakcja na odchylenie w procesie, ZSJ jako integracja z dostawcami i klientami
  • Scenariusze testów biznesowych, w tym: Istota scenariuszy biznesowych, scenariusz przepływu procesu, alternatywne scenariusze przepływu procesów, zarządzanie zmiennymi w podejściu scenariuszowym, negatywny test dotyczący reakcji systemu po zastosowaniu nieprawidłowych danych wejściowych lub nieprawidłowej sekwencji, testowanie systemów informatycznych
  • Rodzaje danych wykorzystywanych w organizacjach, w tym: nieustrukturyzowane, transakcyjny, metadane, hierarchiczne, dane osobowe, rzeczowe, miejsca, oraz koncepcje
  • Istota modelu SCOR, w tym: istota modelu referencyjnego, struktura modelu SCOR, logika Plan-Source-Meke-Deliver-Return, Ramy kwalifikacji procesów, Model referencyjny procesu biznesowego Energetics E&P
  • Istota dokumentacji projektowej, w tym: karta projektu, zestawienie pracy, matryca odpowiedzialności, plan komunikacji, plan projektu (m.in. Wykres Gantta), listy działań i decyzji, rejestr ryzyka, status postępu, raport z zamknięcia projektu
  • Narzędzia zarządzania projektami, w tym: wykres Gantta, ścieżka krytyczna (sieć logiczna), Wykres PERT, struktura podziału produktów, struktura podziału pracy
  Moduł Repetytorium
  Czas trwania : 8 godzin szkoleniowych

  Forma realizacji modułu szkoleniowego: warsztaty, metody aktywizujące, ćwiczenia praktyczne
  • Moduł Repetytorium obejmuje następujące treści programowe:
  • z Modułu 1. Podstawy biznesu
  • z Modułu 2. Obsługa klienta
  • z Modułu 3. Zarządzania magazynem
  • z Modułu 4. Projektowanie łańcuchów dostaw i logistyki

  • Treści tego modułu umożliwią słuchaczowi:
  • przygotowanie się do egzaminów ELA
  • uporządkowanie wiedzy w zakresie wszystkich modułów szkoleniowych
  • zrozumienie mechanizmów oceny obowiązujących na egzaminach
  • zmniejszenie stresu związanego z egzaminami/li>

  Łącznie kurs obejmuje:
  cztery moduły szkoleniowe ( 4 x 10 godz. szkoleniowych) = 40 godzin szkoleniowych
  repetytorium = 8 godzin szkoleniowych
  Razem: 48 godzin szkoleniowych

  Każdy z Uczestników dostanie dostęp do nieodpłatnych dodatkowych materiałów merytorycznych odpowiadających 8 godz. dydaktycznym dla każdego z 4 modułów wymaganych w procesie certyfikacji wg standardów ESLOG – razem 32 godzin wykorzystywanych pod nadzorem trenera.

  Łącznie dla każdego z 4 modułów merytorycznych przewidziano po 20 godzin nauczania, w tym 10 godzin szkoleniowych, 2 godziny repetytorium oraz 8 godzin pracy z dodatkowymi materiałami merytorycznymi pod nadzorem trenera.

  Powyższy program realizowany jest w oparciu o standardy Europejskiego Towarzystwa Logistycznego (ELA) zgodne z „EUROPEAN QUALIFICATION STANDARDS for LOGISTICS PROFESSIONALS - Indicative Content”, czyli wytycznymi związanymi z procesem certyfikacji kompetencji zawodowych na poziomie JUNIOR.

  Certyfikacja kompetencji logistycznych na poziomie JUNIOR (EJLog – European Junior Logistician) przebiega zgodnie ze standardami opracowanymi przez Europejskie Stowarzyszenie Logistyczne (European Logistics Association – ELA). Organizacją wdrażającą europejskie standardy kwalifikacji logistycznych opracowane przez ELA jest European Certification Board for Logistics (ECBL), które uprawniło Polskie Towarzystwo Logistyczne PTL (członek ELA), do nadzoru tego procesu w Polsce. PTL po weryfikacji i akceptacji ECBL upoważniło do przeprowadzania tego procesu Narodowe Centrum Certyfikacji (NCC) działające w ramach Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu.

  Realizator szkoleń, Centrum Edukacji Logistycznej (CEL) po zatwierdzeniu zakresu treści kursów logistycznych przez PTL oraz pod kontrolą NCC na podstawie zawartej umowy, uzyskał uprawnienia do przeprowadzenia egzaminów uprawniających do Końcowego Postępowania Kwalifikacyjnego, przeprowadzanego przez NCC. Postępowanie kwalifikacyjne polega na sprawdzeniu całkowitych kompetencji logistycznych kandydata do certyfikatu, który po jego zaliczeniu otrzymuje certyfikat EJLog wydawany imiennie przez ELA.