Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem - poziom Senior - On-Line

Kursy - Certyfikat ELA

Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem - poziom Senior - On-Line

100 godz. lekcyjnych w trybie on-line
Wiosenna edycja kursu w terminie, luty - maj 2023 r.
Nowa edycja kursu prowadzona wg nowych procedur certyfikacyjnych ELA (European Logistics Association) obowiązujących od 2021 roku.

Jedyny w Polsce kurs akredytowany przez ELA (European Logistics Association), oferowany dla przedsiębiorstw i uczestników indywidualnych wg nowych procedur certyfikacyjnych ELA obowiązujących od 2021 roku.
ELA skupia 23 europejskie stowarzyszenia Logistyczne w tym Polskie Towarzystwo Logistyczne.

Cel kursu
Celem kursu jest przekazanie zaawansowanej wiedzy wg. najlepszych europejskich standardów z zakresu praktycznego zastosowania logistyki jako narzędzia budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa oraz przeprowadzenie procesu certyfikacji na poziomie ELA Senior (ESLog).

Kurs kierowany jest do managerów posiadających min. 3 letnie praktyczne doświadczenie zawodowe w logistyce. ESLog - European Senior Logistician jest zaawansowanym certyfikatem ELA (European Logistics Association) potwierdzającym kompetencje zawodowe osób profesjonalnie kierujących logistyką, zgodnym z Europejskimi Ramami Kwalifikacji.

Certyfikacja logistyków dokonywana jest przez Narodowe Centrum Certyfikacji (NCC) znajdujące się w Wyższej Szkole Logistyki, mające statut Krajowej Jednostki Certyfikującej Europejskiego Towarzystwa Logistycznego (National Certification Board European Logistics Association).

Certyfikat ESLog nadawany imiennie przez ELA jest cenionym w Europie dokumentem potwierdzającym kompetencje logistyczne jego posiadacza.

Całkowita cena kursu dla jednego uczestnika – 9 170 PLN netto + 23% VAT obejmuje:

 • Cenę szkolenia jednego uczestnika - 4 950 PLN netto + 23% VAT
 • Cenę certyfikacji jednego uczestnika – 4 220 PLN netto + 23% VAT
 • Cena szkolenia określona na 2023 r. obejmuje: 100 godz. lekcyjnych w trybie on-line, świadectwo ukończenia kursu, materiały szkoleniowe elektroniczne, konsultacje trenera zdalne.

  Cena certyfikacji określona na 2023 r. obejmuje opłaty za: przeprowadzenie 8 egzaminów, Końcowe Postępowanie Kwalifikacyjne prowadzone przez CNN, wydanie Certyfikatu ELA.

  UWARUNKOWANIA

  1. Warunkiem uruchomienia kursu jest udział w nim min. 6 uczestników.
  2. Zgłoszenia na kurs należy dokonywać za pomocą formularza Rezerwacji kursu dostępnego na stronie internetowej CEL - https://cel.jms.pl/rezerwacja
  3. Potwierdzenie uruchomienia kursu otrzymują mailowo Rezerwujący, po zgromadzeniu minimalnej liczby kandydatów.
  4. Opłatę za kurs i proces certyfikacji należy uiścić w maksymalnie dwóch ratach:
   rata pierwsza (koszt szkolenia) – przed przystąpieniem do kursu.
   rata druga (koszt certyfikacji) – przed przystąpieniem do procesu certyfikacji.
  5. Ukończenie szkolenia poświadczone jest Świadectwem Centrum Edukacji Logistycznej.
  6. Certyfikacja kompetencji logistycznych na poziomie Senior wg. standardów ELA, jest niezależna od kursu.
  7. Oferta jest ważna do końca 2023 r.

  Metryczka szkolenia

  • Poznań
  • 100 godz. lekcyjnych w trybie on-line
  • A: 4950.00 PLN+ 23% VAT

  Ramowy program kursu

  6 modułów kształcenia logistycznego ujęto w 4 blokach tematycznych.

  BLOK I. OBSŁUGA KLIENTA W UJĘCIU PROCESÓW BIZNESOWYCH
  Moduł 1 - Business principles (Podstawy biznesu)
  Moduł 2 - Customer Service (Obsługa klienta)

  BLOK II. PLANOWANIE PROCESÓW LOGISTYCZNYCH
  Moduł 3 - Demand, production and distribution requirements planning (Planowanie popytu, produkcji i dystrybucji)
  Moduł 5 - Transportation (Transport).

  BLOK III. ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW
  Moduł 4 - Supply chain & logistics design (Projektowanie łańcuchów dostaw)

  BLOK IV. PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINÓW ESLog
  Moduł 6 - Repetytorium

  Bloki tematyczne są zgodne z wytycznymi procesu certyfikacji ESLog i umożliwia uczestnikom zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności niezbędnych do zdania wymaganych 8 egzaminów zgodnych ze standardami na poziomie ELA Senior.

  Program kursu Zarządzanie Logistyczne Przedsiębiorstwem na poziomie SENIOR jest ściśle związany z wymogami Jednostki Certyfikującej Europejskiego Towarzystwa Logistycznego. Trenerzy Centrum Edukacji Logistycznej dostosowują treści szkolenia do warunków biznesowych zmieniającego się rynku. Treści programowe każdego z podstawowych modułów wraz z określeniem proponowanej liczby godzin jego realizacji oraz stosowanych technik dydaktycznych przedstawiono w tabeli.

  Treści programowe podstawowych modułów szkoleniowych – poziom Junior wraz ze sposobem ich realizacji.

  Moduł Business Principles (Podstawy Biznesu)
  czas trwania: 10 godzin szkoleniowych

  Forma realizacji modułu szkoleniowego: warsztaty, metody przypadków, metody aktywizujące, ćwiczenia praktyczne
  • Podstawy zarządzania finansami, w tym: wpływ zarządzania zapasami na sytuację finansową przedsiębiorstwa, analiza P&L, zarządzanie kapitałem pracującym, obliczanie NPV
  • Istota i wykorzystanie biznes planu, w tym: układ dokumentu, przygotowanie i wdrożenie biznes planu, ocena sytuacji rynkowej i finansowej firmy
  • Tworzenie i analiza budżetu, w tym: istota budżetu, rola budżetowania kosztów w zarządzaniu, analiza budżetu aktualnego, planowanie budżetu
  • Struktury organizacyjne w zarządzaniu, w tym: istota i rodzaje struktur organizacyjnych, zasady tworzenia struktur organizacyjnych
  • Strategia cen w przedsiębiorstwie, w tym: rola cen w strategii, firmy, metody tworzenia cen, rola kosztów w strategii cen, analiza cen konkurencji
  • Performance management, w tym: skuteczność i efektywność w biznesie, ocena wyników procesów, zastosowanie benchmarkingu w zarządzaniu
  • Strategiczna Karta Wyników (BSC) w zarządzaniu, w tym: istota i elementy BSC, przekładanie strategii na działania operacyjne, tworzenie mierników procesów, analiza mierników
  • Outsourcing w logistyce: istota i zakres outsourcingu, analiza podstawowych kompetencji i procesów w przedsiębiorstwie, planowanie i wdrażanie outsourcingu
  • Przywództwo w zarządzaniu, w tym: istota przywództwa, myślenie strategiczne w zarządzaniu, role kierownicze, wywieranie wpływu na ludzi, zasady coachingu
  • Zarządzanie przez cele (MBO), w tym: istota i zakres koncepcji MBO, metody formułowania celów, organizacja pracy, przypisywanie celów do osób i zespołów, monitoring realizacji celów
  • Komunikacja w biznesie, w tym: istota komunikacji, komunikacja werbalna i niewerbalna, zasady komunikacji pisemnej
  • Zarządzanie zmianą, w tym: analiza sytuacji, planowanie i wdrażanie zmian
  Moduł Customer Service (Obsługa klienta)
  Czas trwania: 10 godzin szkoleniowych

  Forma realizacji modułu szkoleniowego: warsztaty, metody przypadków, metody aktywizujące, ćwiczenia praktyczne
  • Znaczenie obsługi klienta w strategii firmy, w tym: podstawy zachowań nabywców, pomiar zachowań nabywców, segmentacja rynku
  • Etapy procesu obsługi klienta, w tym: obsługa klienta jako proces, elementy obsługi klienta, obsługa interpersonalna i logistyczna
  • Organizacja procesu obsługi klienta, w tym: struktury organizacyjne zaangażowane w obsługę, zakres zadań poszczególnych działów funkcjonalnych w procesie obsługi
  • Jakość obsługi klienta i możliwości jej pomiaru, w tym: istota jakości obsługi, pomiar jakości obsługi klienta, mierniki jakości obsługi i ich interpretacja
  • Wdrożenie strategii obsługi klienta, w tym: formułowanie strategii obsługi, wdrożenie strategii obsługi klienta, rola systemów informatycznych w procesie obsługi, istota i zakres funkcjonalności systemów CRM
  Moduł Demand, Production and Distribution Requirements Planning (Planowanie popytu, produkcji i dystrybucji)
  Czas trwania: 10 godzin szkoleniowych

  Forma realizacji modułu szkoleniowego: warsztaty, gry symulacyjne, metoda przypadków, metody aktywizujące, ćwiczenia praktyczne
  • Metody i narzędzia usprawnianie procesu zarządzania popytem, w tym: struktura procesu komunikacji i jej implikacja w systemach IT, organizacja spotkań DCM, metody postepowania ze zjawiskiem dzikiego popytu, miary wydajności procesu zarządzania popytem, rola i włączenie klienta z proces zarządzania popytem
  • Istota procesu prognozowania w logistyce – praktyczne metody prognozowanie zapotrzebowania, w tym: etapy procesu prognozowania, rola i istota mierników oceny jakościowej prognoz, istota i znaczenie wspólnego prognozowania sprzedaży partnerów w ramach strategii CPFR
  • Logika planowania push/pull w tym: logika punktu rozdzielającego, zastosowanie modelu MRP vs JiT, istota karty Kanban, modele hybrydowe (np. TOC)
  • Polityka zarządzania zapasami w cyklu życia produktu
  • Zapas zabezpieczający – istota i parametry niezbędne do jego wyznaczenia
  • Optymalizacja parametrów sterujących podstawowymi modelami odnowienia zapasów, w tym: ROP, ROC, MIN-MAX, metody ustalanie wielkości partii
  • Wyznaczanie struktury –metody i sposoby wyznaczania i eliminacji zapasu nadmiernego, w tym: wyznaczania zapasu cyklicznego, zabezpieczającego i nadmiernego, metody eliminacji zapasu nadmiernego
  • Planowania Zapotrzebowania Dystrybucji (DRP) – istota i praktyczne zastosowanie, w tym: miejsce procesu prognozowania, wyznaczanie wielkości zamówienia, czas cyklu odnawiania zapasów struktura sieci dystrybucji, porównania DRP i MRP
  • Proces Planowania Sprzedaży i Operacji (S&OP) – istota i zastosowanie, w tym: organizacja procesu i poszczególne jego etapy
  • Proces Zarządzania Zapasami przez Dostawcę (VMI, CMI) – istota i zastosowanie, w tym: komunikacja między dostawcą i odbiorcą, role obu stron w VMI, CMI, etapy implementacji VMI i CMI
  • Kluczowych Wskaźników Wydajności (KPI) w zarządzaniu zapasami – sposób tworzenia i zastosowanie, w tym: wskaźnik rotacji, wskaźnik pokrycia, koszty utrzymania, gromadzenia i braku zapasów, inne wskaźniki
  • Systemy Informatyczne (ITS) wspomagające planowanie popytu, produkcji i dystrybucji – funkcjonalności i zastosowanie, w tym: istota i zastosowania APS, etapy wyboru dostawcy systemu APS (analiza potrzeb, budowa RFP, wybór systemu, implementacja, walidacja, wdrożenie, działania doskonalące)
  Moduł Supply Chain and Logistics Design (Projektowanie Łańcuchów Dostaw)
  Czas trwania : 10 godzin szkoleniowych

  Forma realizacji modułu szkoleniowego: warsztaty, metody przypadków, metody aktywizujące, ćwiczenia praktyczne
  • Zarzadzanie cyklem życia projektu: inicjowanie projektu, planowanie, realizacja, zamknięcie projektu
  • Szkolenie kierowników projektu, modele GROW, MAD, FUEL
  • Metodyki zarządzania projektami
  • Zarządzanie kosztami projektu
  • Zarządzanie jakością projektu, ciągłe doskonalenie w ramach działań projektowych
  • Value Stream Mapping: rysowanie diagramów, stosowana symbolika, wizualizacja przepływu materiałowego, identyfikacja czynności dodających i nie dodających wartości
  • Łańcuchy dostaw lean i agile: skupianie się na wymaganiach klientów, utrzymywanie zapasów w łańcuchach dostaw, zasoby będące wąskim gardłem, synchronizacja przepływu, budowa partnerskich relacji w łańcuchu dostaw
  • Metody rozwiązywania problemów: zbieranie informacji, wypracowywanie rozwiązań alternatywnych, wybór najlepszego rozwiązania, metody burzy mózgów, 5 razy dlaczego, diagram przyczynowo skutkowy (diagram Ishikawy), cykl PDCA
  • Wdrażanie przepływów zwrotnych w łańcuchach dostaw: zbieranie zużytych produktów (end-of-life), zbieranie opakowań wielokrotnego użytku, sortowanie, przygotowanie do ponownego użycia, redystrybucja
  • Cost-to-Serve model: koszty bezpośrednie, koszty pośrednie, wskaźniki alokacji kosztów, rzeczywiste koszty prowadzenia biznesu
  • Wdrożenie systemu wskaźników KPI (Key Performance Indicators)
  • Wykorzystanie technik lean management do identyfikacji możliwości doskonalenia łańcuchów dostaw: VSM, six sigma, DMAIC, PDCA
  • Wykorzystanie modelowania do doskonalenia procesów w łańcuchu dostaw
  • Testowanie funkcjonalności oprogramowania komputerowego: testowanie integracji z innymi aplikacjami testy obciążeniowe
  Moduł Transport (Transport)
  Czas trwania : 10 godzin szkoleniowych

  Forma realizacji modułu szkoleniowego: ćwiczenia praktyczne, metoda przypadków, metody aktywizujące
  • Prowadzenie działalności transportowej
  • Transport drogowy, kolejowy, morski, lotniczy, wodny śródlądowy, przesyłowy, kombinowany
  • Ustawa o transporcie drogowym
  • Kryteria dostępu do zawodu przewoźnika
  • Prawne aspekty prowadzenia działalności transportowej
  • Planowanie przewozów zgodnie z konwencją AETR czas jazdy dzienny, tygodniowy, dwutygodniowy, przerwy w prowadzeniu pojazdu, odpoczynek dzienny, tygodniowy
  • Uczestnicy rynku transportowo – spedycyjno- logistycznego i powiązania między nimi
  • Koszty i ceny w transporcie
  • Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów CMR
  • Ustawa Prawo przewozowe i Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów – CMR (zakres stosowania, podstawowe różnice)
  • List przewozowy CMR i jego funkcje
  • Odpowiedzialność przewoźnika drogowego w przewozach krajowych i międzynarodowych
  • Odpowiedzialność przewoźnika z innych tytułów
  • Ustawa Prawo przewozowe i Kodeks Cywilny
  • Zakres stosowania
  • Pojęcie osoby uprawnionej
  • Podstawowe czynności, prawa i obowiązki: nadawcy, przewoźnika i odbiorcy ładunku
  • Podział odpowiedzialności za towar - nadawcy, przewoźnika i odbiorcy ładunku
  • Ustalenie odszkodowania w Prawie przewozowym
  • Prawidłowy sposób składania reklamacji i rozstrzygania sporów
  • INCOTERMS 2020
  • Zastosowanie INCOTERMS w handlu zagranicznym: w eksporcie i imporcie
  • INCOTERMS 2020 a ubezpieczenia
  • INCOTERMS 2020 a umowa przewozu i umowa spedycji
  • Ubezpieczenia w transporcie międzynarodowym
  • Rodzaje / podział ubezpieczeń: OCP (przewoźnika), CARGO (ładunku) i OCS (spedytora) - specyfika, różnice, pułapki
  • Ryzyko związane z transportem towarów
  • Praktyczne wskazówki dla osób korzystających z ochrony ubezpieczeniowej i ewentualnych poszkodowanych - likwidacja szkód.
  • Formowanie i zabezpieczenia ładunków
  • Narzędzia informatyczne do zarządzania transportem

  • Treści tego modułu umożliwią słuchaczowi:
  • przygotowanie się do egzaminów ELA
  • uporządkowanie wiedzy w zakresie wszystkich modułów szkoleniowych
  • zrozumienie mechanizmów oceny obowiązujących na egzaminach
  • zmniejszenie stresu związanego z egzaminami/li>
  Moduł Repetytorium
  Czas trwania : 10 godzin szkoleniowych

  Forma realizacji modułu szkoleniowego: warsztaty, metody aktywizujące, ćwiczenia praktyczne
  • Moduł Repetytorium obejmuje następujące treści programowe:
  • z Modułu 1. Podstawy biznesu
  • z Modułu 2. Obsługa klienta
  • z Modułu 3. Planowanie popytu, produkcji i dystrybucji
  • z Modułu 4. Projektowanie łańcuchów dostaw i logistyki
  • z Modułu 5. Transport

  • Treści tego modułu umożliwią słuchaczowi:
  • przygotowanie się do egzaminów ELA
  • uporządkowanie wiedzy w zakresie wszystkich modułów szkoleniowych
  • zrozumienie mechanizmów oceny obowiązujących na egzaminach
  • zmniejszenie stresu związanego z egzaminami/li>

  Łącznie kurs obejmuje:
  pięć modułów szkoleniowych ( 5 x 10 godz. szkoleniowych) = 50 godzin szkoleniowych
  repetytorium = 10 godzin szkoleniowych
  Razem: 60 godzin szkoleniowych

  Każdy z Uczestników dostanie dostęp do nieodpłatnych dodatkowych materiałów merytorycznych odpowiadających 8 godz. dydaktycznym dla każdego z 5 modułów wymaganych w procesie certyfikacji wg standardów ESLOG – razem 40 godzin wykorzystywanych pod nadzorem trenera.

  Łącznie dla każdego modułu przewidziano po 20 godzin nauczania, w tym 10 godzin szkoleniowych, 2 godziny repetytorium oraz 8 godzin pracy z dodatkowymi materiałami merytorycznymi pod nadzorem trenera. Całkowity czas nauczania wynosi 100 godz.

  Powyższy program realizowany jest w oparciu o standardy Europejskiego Towarzystwa Logistycznego (ELA) zgodne z „EUROPEAN QUALIFICATION STANDARDS for LOGISTICS PROFESSIONALS - Indicative Content”, czyli wytycznymi związanymi z procesem certyfikacji kompetencji zawodowych na poziomie SENIOR.

  TERMIN GRUPA LICZBA GODZIN NR MODUŁU / PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ
  11.02.2023 r.
  sobota
  Blok 1: 8.00-12.00 5 Moduł 3 / Cyplik MS Teams
  Blok 2: 12.30-16.30 5 Moduł 4 / Adamczak
  25.02.2023 r.
  sobota
  Blok 1: 8.00-12.00 5 Moduł 3 / Cyplik MS Teams
  Blok 2: 12.30-16.30 5 Moduł 1 / Strojny
  04.03.2023 r.
  sobota
  Blok 1: 8.00-12.00 5 Moduł 4 / Adamczak MS Teams
  Blok 2: 12.30-16.30 5 Moduł 1 / Strojny
  18.03.2023 r.
  sobota
  Blok 2: 12.30-16.30 5 Moduł 5 / Konecka MS Teams
  25.03.2023 r.
  sobota
  Blok 2: 12.30-16.30 5 Moduł 5 / Konecka MS Teams
  16.04.2023 r.
  niedziela
  Blok 1: 8.00-12.00 5 Moduł 6 / Cyplik MS Teams
  Blok 2: 12.30-16.30 5 Moduł 2 / Strojny
  06.05.2023 r.
  sobota
  Blok 1: 8.00-16.30 10 Moduł 2 / Strojny MS Teams
  Blok 2: 12.30-16.30 5 Moduł 6 / Cyplik
  20.05.2023 r.
  sobota
  Blok 1: 08.00-12.00
  Blok 2: 12.30-16.30
  Egzaminy ELA* Egzaminator CEL Stacjonarnie w Poznaniu
  27.05.2023 r.
  sobota
  Blok 1: 08.00-12.00
  Blok 2: 12.30-16.30
  Egzaminy ELA* Egzaminator CEL Stacjonarnie w Poznaniu

  *Terminy egzaminów zostaną potwierdzone po uzgodnieniu z Jednostką Certyfikującą.

  Certyfikacja kompetencji logistycznych na poziomie SENIOR (ESLog – European Junior Logistician) przebiega zgodnie ze standardami opracowanymi przez Europejskie Stowarzyszenie Logistyczne (European Logistics Association – ELA). Organizacją wdrażającą europejskie standardy kwalifikacji logistycznych opracowane przez ELA jest European Certification Board for Logistics (ECBL), które uprawniło Polskie Towarzystwo Logistyczne PTL (członek ELA), do nadzoru tego procesu w Polsce. PTL po weryfikacji i akceptacji ECBL upoważniło do przeprowadzania tego procesu Narodowe Centrum Certyfikacji (NCC) działające w ramach Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu.

  Realizator szkoleń, Centrum Edukacji Logistycznej (CEL) po zatwierdzeniu zakresu treści kursów logistycznych przez PTL oraz pod kontrolą NCC na podstawie zawartej umowy, uzyskał uprawnienia do przeprowadzenia egzaminów dopuszczających do Końcowego Postępowania Kwalifikacyjnego, przeprowadzanego przez NCC. Postępowanie kwalifikacyjne polega na sprawdzeniu całkowitych kompetencji logistycznych kandydata do certyfikatu, który po jego zaliczeniu otrzymuje certyfikat ESLog wydawany imiennie przez ELA.